DSE 5**多少人可摘?難度有多高?看 2021年四主科統計

2016-03-08 08:00 am | 瀏覽次數 : 59457

          2022年更新

       摘DSE 5**,是每個考生夢寐以求的成績,究竟這有多難?有多少考生可以如願?參考以下由考評局提供的統計數據,備戰之時,便可知己知彼了。

       DSE以15級評定考生的成績,1級為最低,5級為最高。在取得5級的考生當中,成績最佳的約百份之三十,會獲5*級,而成績最佳的約百份之十,則獲5**級,是為最優異。

       以下察看考大學最為吃重的四個必修科,考獲5**的人數有多少。以二○二一年之文憑試放榜成績為例,各科考生總人數約五萬二千人。中文科考獲5**者有四百三十二人,佔該科考生總人數百份之一點一。換言之,一百個考生當中,只有一人取得5**。而取得5*者,則有一千八百二十三人,佔百份之四點一;得5者,則有四千五百八十五人,佔百份之十點三。


文憑試,5**

(Image courtesy of Freepik)


英文科考獲DSE 5**者有四百廿人,佔該科考生總人數百份之點九。而取得5*者,則有一千六百九十三人,佔百份之三點六;得5者,則有四千二百五十三人,佔百份之九點一。以此看來,似乎英文科相較中文科困難一點呢。

數學科又如何?考獲5**者有七千三十四人,佔該科考生總人數百份之一點六。而取得5*者,則有二千八百三十四人,佔百份之六點二;得5者,則有六千九百○二人,佔百份之十五點一。獲佳績者比語文科目多出近倍,怪不得數理科目向來屬選科熱門。

還有,通識科考獲5**者有四百一十人,佔該科考生總人數百份之○點九。而取得5*者,則有一千六百七十二人,佔百份之三點七;得5者,則有四千一百六十八人,佔百份之九點三。   

       綜觀各科,考獲DSE 5**佳績的人數,以英文科及通識科最少;近年中文科「死亡之卷」現象已有改變,人數較前兩者略多,畢竟為母語也;數學科則一貫取分最易,人數最多。

       實際報讀大學聯招(JUPAS)時,DSE等級將化作分數,乃DSE等級1為一分……等級5為五分,如此類推。而等級5裡有細分兩級,則等級5*為六分,等級5**為七分計算。

       由5、5*至5**這三級,有些大學的計分會有所不同。例如科技大學分別算作五、六及七分,但香港大學、中文大學和理工大學則分別作五.五、七及八.五分計算,宜多加留意。

      看罷文憑試的整體成績後,對於怎樣備戰,當有深一層的瞭解吧。

 

(數字來源:考評局網站)


_____________________

欲告別補習中介,良師親自選?

眾多老師履歷電話,直接致電老師。

請即訪補習告示板

 


留言 (1)

(不會公開)
林婆婆 2023 Apr 28 01:10 pm 大家好呀 接下來要加油溫習 得到5**才可以當一個對社會有貢獻的人喔!
Top